Meurrens
Sofie
Spreeuwenstraat 16
3010 Kessel-Lo
016/89.83.03
016/89.83.03
meurrens.sofie@skynet.be

Privacy policy

BESCHERMING VAN  PERSOONSGEGEGEVENS EN GEZONDHEIDSGEGEGEVENS

Dr Meurrens Sofie hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens  en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten  dat u als persoon kan geidentifieerd worden .
Dr Meurrens houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoongegevens en de rechten die u als  patient  heeft ( waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patientenrechten )
De persoonsgegevens worden verwerkt door Dr Meurrens Sofie , Spreeuwenstraat 16 te 3010 Kessel-Lo en worden enkele verwerkt voor het doeleinde   waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is .
 

DOEL VAN DE VERWERKING

De persoonsgegegevens worden door mij  verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg,zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel9.1f).
Ik houd mij aan de wettelijke verplichtingen die mij als zorgverlener is  opgelegd ( AVGartricel 6.1c), en ben onderhevig aan het beroepsgeheim( of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3)

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder worden gebruikt voor de financiele afhandeling van uw consultatie , voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk  identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek .
Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren  in het kader van de wettelijke verplichtingen  en kaderen binnen de volksgezondheid..

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers ( beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens bijvoorbeeld bij het vastleggen  van afspraken .
Doel van deze verwerking is het vlotter laten verlopen van  de praktijkwerking ,en de arts voldoende tijd geven om aan de patienten te besteden  (AVG art6.1f)

De medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding , en hebben niet meer toegang tot uw persoonsgegevens dan nodig voor hun takenpakket .

Uw medisch dossier dient volgens wettelijke bepalingen  30 jaar bewaard te worden.Overige info die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen  bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking .
 

DELEN VAN GEGEVENS

De gegevens die we van u verwerken , worden  enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners  met wie u een behandelrelatie  heeft of anders  geanonimiseerd gedeeld.

Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener .
Indien  u uw geinformeerde toestemming hebt gegeven , worden  deze gegevens op een beveiligde manier  digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners .
Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze  zorgverleners  , zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van de wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen voor verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen ,worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw ziekenfonds, of voor niet verzekerde patienten  met het OCMW.
 

UW RECHTEN ALS PATIENT

U hebt recht op  inzage van uw eigen persoonsgegevens .U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren of evtl wijzigen
In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van gegevens tijdelijk te beperken.Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen  voor uw gezondheid.
Een vraag  tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijn van deze gegevens  rusten

Vragen tot inzage van uw dossier kan u richten tot Dr meurrens Sofie.
Bij vragen of klachten kan u ook  steeds bij uw  huisarts terecht .

Indien u een inbruek  vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw huisarts kan u geen uitsluitsel geven , hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsauthoriteit..

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com  |  SEO & SEA by Opti-Seo.com | DocOnline.be   •   Algemene voorwaarden   •   Cookie policy   •   Privacy policy   •   Disclaimer